Inschrijven bij IJsterk kinderdagverblijven

Fluitend naar IJsterk!

020 521 02 50

info@ijsterk.nl

Schiemanstraat 2
1013 MJ Amsterdam

De kinderdagverblijven van IJsterk Kinderdagverblijven zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Onze kinderopvang voldoet aan de wettelijke eisen, zoals opgenomen in de Wet kinderopvang en in het Convenant kwaliteit kinderopvang, dat tot stand gekomen is in samenspraak met BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang) en de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze afspraken hebben o.a. betrekking op het pedagogisch beleidsplan, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, de groepsindeling, de medezeggenschap van ouders, de huisvesting, de veiligheid en gezondheid.

Kwaliteitscontrole

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Onze kinderdagverblijven worden eenmaal per jaar gecontroleerd door de inspectie van de GGD of wij voldoen aan de Wet kinderopvang. U vindt het GGD-inspectierapport op landelijkregisterkinderopvang.nl en via een link bij de kinderdagverblijf pagina.

Schoolwijzer Kinderopvang Amsterdam

De Schoolwijzer Kinderopvang Amsterdam maakt kwaliteitsverschillen tussen kinderdagverblijven in Amsterdam zichtbaar en vergelijkt de kinderdagverblijven op een aantal criteria die aanvullend zijn op de kwaliteitseisen die de Wet kinderopvang stelt.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

IJsterk Kinderdagverblijven werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Het is onze plicht om alle ouders van tevoren te informeren dat we met de meldcode werken.