kwaliteit

Pedagogisch beleid

IJsterk Kinderdagverblijven heeft een overkoepelend Pedagogisch kaderbeleid. Dit kaderbeleid geeft de visie, de kaders en de uitgangspunten aan van waaruit onze medewerkers op onze kinderdagverblijven werken. Daarnaast geeft het inzicht in onze pedagogische opvattingen en grondbeginselen aan de ouders die hun kind aan onze zorg toevertrouwen. Het pedagogisch kaderbeleid is gebaseerd op de vier competenties van professor J.M.A. Riksen-Walraven; sociaal-emotionele veiligheid, het ontwikkelen van de sociale competentie, het ontwikkelen van de persoonlijke competentie en de overdracht van waarden en normen.

Ieder kinderdagverblijf heeft naast dit pedagogisch kaderbeleid een eigen pedagogisch beleidsplan. Hierin wordt de voor het kinderdagverblijf kenmerkende visie op de omgang met kinderen beschreven. Door welke pedagogische stroming(en) laat het kinderdagverblijf zich inspireren en hoe uit deze “eigen” cultuur zich in het dagelijks pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers.

Het pedagogisch beleidsplan van een kinderopvanglocatie is te vinden op de site van de betreffende locatie.

Kwaliteit op kinderdagverblijven

De kinderdagverblijven van IJsterk Kinderdagverblijven zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Onze kinderopvang voldoet aan de wettelijke eisen, zoals opgenomen in de Wet kinderopvang en in het Convenant kwaliteit kinderopvang, dat tot stand gekomen is in samenspraak met BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang) en de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze afspraken hebben o.a. betrekking op het pedagogisch beleidsplan, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, de groepsindeling, de medezeggenschap van ouders, de huisvesting, de veiligheid en gezondheid.

Kwaliteitscontrole

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Onze kinderdagverblijven worden minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd door de inspectie van de GGD. Die controleert of wij voldoen aan de Wet kinderopvang. De bevindingen van de inspecteur kunt u nalezen in het inspectierapport, dat u vindt op www.landelijkregisterkinderopvang.nl en via een link op elke locatiewebsite.

Kwaliteitswijzer Kinderopvang Amsterdam

De Kwaliteitswijzer Kinderopvang Amsterdam maakt kwaliteitsverschillen tussen kinderdagverblijven in Amsterdam zichtbaar. De Kwaliteitswijzer vergelijkt de Amsterdamse kinderdagverblijven op een aantal criteria die aanvullend zijn op de kwaliteitseisen die de Wet kinderopvang stelt.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

IJsterk Kinderdagverblijven werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Het is onze plicht om alle ouders van tevoren te informeren dat we met de meldcode werken.

Medezeggenschap in oudercommissies

Wij hechten grote waarde aan de participatie van ouders in oudercommissies. Ieder kinderdagverblijf heeft een commissie. Via de oudercommissie hebben ouders invloed op het gevoerde beleid. Wettelijk gezien hebben de commissies adviesrecht op verschillende onderwerpen zoals het pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden en veiligheid en gezondheid. Meer hierover kunt u lezen in het Medezeggenschapsreglement. Naast de formele medezeggenschap speelt de oudercommissie een onmisbare rol bij het organiseren van feestjes en uitstapjes.

Hoe wij omgaan met klachten

Als u ontevreden bent of klachten heeft, vinden wij het prettig als u in eerste instantie contact opneemt met de direct betrokken (pedagogisch) medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de manager van het kinderdagverblijf van uw kind. Is de klacht dan nog niet opgelost, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de directeur van IJsterk. In de klachtenregeling kunt u meer lezen over de afhandeling van klachten. U heeft te allen tijde het recht om direct een klacht in te dienen bij de onafhankelijke landelijke Geschillencommissie Kinderopvang waar wij bij zijn aangesloten.

De oudercommissies van IJsterk Kinderopvang zijn aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang voor oudercommissies. Deze commissie geeft oudercommissies de gelegenheid om een klacht in te dienen over de uitvoering van het adviesrecht binnen IJsterk.