Inschrijven bij IJsterk kinderdagverblijven

Fluitend naar IJsterk!

020 521 02 50

info@ijsterk.nl

Schiemanstraat 2
1013 MJ Amsterdam

Medezeggenschap in oudercommissies

Wij hechten grote waarde aan de participatie van ouders en daarom heeft ieder kinderdagverblijf een oudercommissie. Via de oudercommissie hebben ouders invloed op het gevoerde beleid. Wettelijk gezien hebben de commissies adviesrecht op verschillende onderwerpen zoals het pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden en veiligheid en gezondheid. Meer hierover kunt u lezen in het Medezeggenschapsreglement. Naast de formele medezeggenschap speelt de oudercommissie een onmisbare rol bij het organiseren van feestjes en uitstapjes.

Hoe wij omgaan met klachten

Als u ontevreden bent of klachten heeft, vinden wij het prettig als u in eerste instantie contact opneemt met de direct betrokken medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de manager van het kinderdagverblijf van uw kind. Is de klacht dan nog niet opgelost, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de directeur van IJsterk. In de Klachtenregeling kunt u meer lezen over de afhandeling van klachten. U heeft te allen tijde het recht om direct een klacht in te dienen bij de onafhankelijke landelijke Geschillencommissie Kinderopvang waar wij bij zijn aangesloten.

De oudercommissies van IJsterk zijn aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang voor oudercommissies.